Contact us

Corporate Governance

Contact us

Shri Kalyan Holdings Ltd.

Ashok Kumar Jain

B-19, Lal Bahadur Nagar East, Behind Kesar Kothi, 
J.L.N. Marg, Jaipur-302017.

0141-4034062/ +91 9314375134
Email Address: shrikalyan25@hotmail.com